درباره ی ما

شركت فرآور پژوهش رازی به وسیله یكصدوپنجاه نفرازمتخصصین فنی مهندسی نفت،گاز و پتروشیمی، برق، مكانیكال ، معماری وسازه، صنایع ،كامپیوتر(نرم افزار وسخت افزار) محیط زیست، زمین شناسی مخزن و ... درسال 1378 تشكیل گردیده وعضو انجمن مهندسی مشاوران کشور، عضو انجمن تجهیزات صنعت نفت ،عضو پارک فن آوری پردیس و دارای رتبه 2 و3  سازمان مدیریت و برنامه درزمینه نفت و گاز و پتروشیمی ، دارای رتبه و صلاحیت کار وامور اجتماعی ،دارای HSE-MS -ISO14001,OHSAS 18001, HSE ISO/TS 29001 ,  ISO9001  بوده و تاکنون موفق بانجام بسیاری ازپروژه های نفت ازجمله:
1.     همكاری وهمیاری وطراحی واجرای پروژه پنتان، سولفیران ،كاتالیست DMD,GTL با همكاری پژوهشگاه صنعت نفت .
2.    همیاری فنی وطراحی و اجرای پروژه ایزومریزاسیون برای پالایشگاه اراك .
3.    كنترل پروژه میادین نفتی مارون ،بی بی حكیمه و اهواز با شركت Statoil وپژوهشگاه صنعت نفت ومدیریت پژوهش و توسعه شركت ملی  نفت ایران.
4.    برقراری اتوماسیون های مختلف ازجمله اتوماسیون مالی و اداری و مدیریتی برای مدیریت پژوهش و توسعه شركت ملی نفت ایران.
5.    ایجاد بانك اطلاعاتی و برقراری اتوماسیون پژوهشی برای پروژه های پژوهشی مدیریت پژوهش و توسعه.
6.    تهیه نرم افزارهای مختلف مهندسی برای شرکتهای ملی نفت ایران.
7.    همیاری فنی وطراحی وهمكاری درمورد پروژه ازدیاد برداشت نفت با مدیریت پژوهش و توسعه و تامین نیروهای پژوهشگر و ساده.
8.    همیاری فنی وهمكاری درپروژه های تزریق گاز خشك در میدانهای نفتی وتامین نیروهای ساده و پژوهشگر.
9.    مدیریت طرح كنترل بیش از45 پروژه درحال اجرای مدیریت پژوهش و توسعه شركت ملی نفت ایران.
10.    مستند سازی و تحلیل سیستمهای پژوهشكده اكتشاف و تولید.
11.     مستند سازی و تحلیل سیستمهای مدیریت پژوهش و توسعه.
12.     آموزش پرسنل مدیریت پژوهش توسعه درموضوعات مورد نیاز آن شرکت محترم.
13.    کنترل چندین پروژه برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و تامین نیروهای مورد نیاز آن شرکت محترم.
14.    تامین نیروهای مورد نیاز شرکت هوای ایرانیان امور پروژه های مخابراتی مخابرات .
15.    همکاری با شرکت مخابرات استان  تهران .
16.    تامین نیروهای مورد نیاز مخابرات شهرستانها .
17.    تامین نیروهای مورد نیاز شرکت پشتیبانی و ساخت وتهیه کالای نفت ایران.
18.    همکاری در پروژه  ازدیاد برداشت به روش WAG .
19.    همیاری فنی وهمکاری درپروژه های روشهای جهت یابی رفع آلودگی نفتی .
20.    همکاری فنی و همکاری درپروژ ه های مدلسازی مخازن ترکدار و بسیاری ازپروژه های دیگر  .
21.    همکاری و اجرای پروژ ه چینه نگاری نهشته های الیگومیوسن درحوضه مرکزی ایران.
22.    تهیه فرهنگ چینه شناسی .
23.    راهبردی دکل های 203و204 شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس .
24.    تامین خدمات اداری و مالی ،اپراتوری رایانه و منشیگری و بایگانی برای شرکت نفت فلات قاره
25.    تامین نیروی متخصص شرکت Skycom در رابطه با امور مخابراتی .
26.     ارائه خدمات تخصصی و فنی و تامین نیروهای متخصص برای پژوهشگاه صنعت نفت .
27.    انجام بسیاری ازپروژ ه های مختلف.
28.    تامین نیروی متخصص و پژوهشگر برای مناطق شرکت نفت فلات ایران
29.    تامین نیروهای متخصص و پژوهشگر برای پژوهشگاه نفت نفت.
ضمناً این شركت با دراختیار داشتن نیروی های متخصص درزمینه های مختلف آمادگی همه گونه همکاری با سازمانهاو شرکتها درزمینه های پژوهشی فنی، تامین نیروی متخصص،کنترل پروژه ،برقراری بانک اطلاعاتی واتوماسیونهای مختلف ، مدریت ساخت ،ساخت تجیهزات وسایل مورد نیاز، تحلیل سیستم ها ومستند سازی مدیریت ساخت،ساخت تجهیزات وسایل مورد نیاز و غیره را با کمیت و کیفیت عالی دارا بوده و آماده همه گونه همکاری می باشد.